از جمله از چرخ گوشت چگا میتوان موارد زیر را نام برد: